• Nämnden för Rättsskyddsfrågor

 • För att du ska kunna få ditt ärende prövat i nämnden måste du ha varit i kontakt med bolaget efter det att du tagit del av bolagets beslut.

  Fält markerade med * är obligatoriska. Du kommer inte att kunna skriva ut blanketten om dessa inte är ifyllda. 

  Klicka på  ? om du är osäker på hur blanketten ska fyllas i.

  Klicka här om du har problem att ladda upp filer när du gör din ansökan
 • Hanteringen av ärenden kan ske digitalt. Det innebär att du eller kontaktpersonen kan ta del av handlingar genom att logga in på http://portal.forsakringsnamnder.se med hjälp av BankID.

 • Ärendet avgörs på de handlingar som nämnden får in från dig och bolaget. • Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Uppgifterna, bland annat personuppgifter, måste behandlas för att göra det möjligt för Nämnden för Rättsskyddsfrågor att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av Nämnden för Rättsskyddsfrågors verksamhet. Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta in och lämna ut uppgifter till det försäkringsbolag som är motpart i ärendet. Läs mer om hur Nämnden för Rättsskyddsfrågor behandlar dina personuppgifter på www.forsakringsnamnder.se.

 • Fyll i namnet på den person som prövningen gäller. Gäller ansökan ditt barn så anges barnets namn här.

 • Annan försäkring: Ange typ av försäkring, t.ex. båt eller motor

 • Fyll i personnumret för den person som prövningen gäller.

  Gäller ansökan ett företag så ange organisationsnumret.

 • Denna ruta fylls endast i vid förlust av underhållsersättning. Fyll i namn för den efterlevande som ansöker om prövning. Om det är flera efterlevande behöver det fyllas i en ansökan per person. 

 • Vid förlust av underhållsersättning fyll personnumret för den som ansöker om prövning.

 • Här anger du den person som kansliet ska kontakta i ärendet. Är du ställföreträdare för ett bolag så anger du dina kontaktuppgifter här.

  Om du har ett ombud behöver vi ombudets kontaktuppgifter. Du måste även bifoga en fullmakt. Av fullmakten ska det framgå vem du företräds av. Den ska vara underskriven av både dig och ditt ombud.

 • Fyll i kontaktpersonens telefonnummer, inklusive riktnummer, eller mobil.

 • Välj aktuellt bolag i listan. Om ditt bolag inte finns med kan det vara så att bolaget inte är anslutet till nämnden. I så fall kan nämnden inte pröva ditt ärende.

  Vid frågor ring 08-522 787 20 (vardagar 9.00 – 11.30).

 • Handläggarens namn finns på bolagets beslut.

 • Fyll i det datum då skadan inträffade/sjukdomen visade sig

 • Skadenumret finns på bolagets beslut.

 • Du måste ha varit i kontakt med bolaget efter det att du tagit del av bolagets beslut. Först därefter kan du ansöka om att få ditt ärende prövat i nämnden.

 • Du måste alltid skicka in bolagets skriftliga beslut till nämnden. Om du inte lämnar in beslutet kan nämnden inte pröva ditt ärende.

  Skickar du in handlingarna med post ber vi dig göra det snarast.

 • Innan ärendet prövas i nämnden kommer du få ta del av det material som bolaget skickat in. Du har möjlighet att lämna synpunkter på bolagets inställning och komplettera med material om du anser att något saknas.
  Om du vill skicka in material som bolaget inte har sett, t ex ett nytt läkarintyg, måste du först vända dig till bolaget som får ta ställning till det nya materialet. Först därefter kan du begära en prövning i nämnden.

 • Allt ingivet material scannas in och sparas enbart digitalt. Ingivna originalhandlingar kan inte återfås efter avslutad handläggning.

 • För att den du har angivit som kontaktperson ska kunna ta del av ärendets handlingar digitalt behöver kontaktpersonens personnummer anges.

 • Med digital hantering menas att den som du har angivit som kontaktperson kan följa ärendet online genom att logga in på nämndens webplats (http://portal.forsakringsnamnder.se). Inloggning görs med BankID. Då kan man ta del av handlingarna i ärendet, komplettera eller skicka meddelanden till nämndens kansli.

  För att kunna logga in behöver du ange din kontaktpersons personnummer i ansökan.

  Om du inte vill ha en digital handläggning – välj Med post så sker all kontakt istället per brev.”